copyright statement

imago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

 

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów, o których mowa w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opublikowanych na stronie internetowej www.imagosilesia.pl , w całości lub w części, w tym artykułów, zdjęć i materiałów audio lub wideo – wymaga pisemnej zgody Fundacji Imago Silesia. Zatrzeżenie to nie dotyczy treści publikowanych na stronie www.imagosilesia.pl na licencji Creative Commons.

Logotyp należy do Fundacji Imago Silesia z siedzibą w Katowicach i stanowi utwór w świetle USTAWY z dnia 4 lutego 1994 r. ‚o prawie autorskim i prawach pokrewnych’ – Art.1. – czyli ma twórczy i indywidualny charakter – a więc tym samym posiada z mocy ustawy ochronę prawno-autorską, nikt bez pisemnej zgody nie ma prawa z niej korzystać (chyba, że wykorzystując prawo do cytatu Prawo cytatu). Podstawa – Art.17. przytoczonej ustawy.

 

________________________________________________________________________

Any use or use of works referred to in the Act on Copyright and Related Rights, published on the website www.imagosilesia.pl, in whole or in part, including articles, photos, and audio or video – requires the written permission of Imago Silesia.This qualification does not apply to the content published on www.imagosilesia.pl licensed under Creative Commons.

Logo belongs to the Imago Silesia Foundation with its registered office in Katowice and is a work in the light of ACT of 4 February 1994. ‚Copyright and Related Rights „- Art.1. – That is creative and individual character – and, hence has under the law protecting copyright notices, without the written consent of one has no right to use it (unless using the right to quote Right to quote). Basis – Article 17. cited Act.

________________________________________________________________________
Licencja Creative Commons

www.imagosilesia.pl by Fundacja Imago Silesia is licensed under a Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe License.

Free software is software that respects your freedom and the social solidarity of your community.

So it's free as in freedom.

                                                                        Richard Stallman | Free Software Foundation

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top