działania obywatelskie / civil actions

imagosilesia.pl Działania obywatelskie

imago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_100x100 Promujemy działania obywatelskie, edukację i integrację społeczną

 

users6Działania obywatelskie w naszej aktywności zajmują kluczową pozycję. Fundacja Imago Silesia skupia artystów oraz specjalistów z zakresu nauk społecznych, nowych mediów, reklamy i grafiki. W naszych działaniach podejmujemy problemy społeczne i kształtujemy postawy poprzez organizację warsztatów i rozmaitych form kształcenia w zakresie norm prawnych i etycznych, działalności profesjonalnej, w tym fotografii oraz produkcji filmowej, wiedzy z zakresu oprogramowania graficznego oraz służącego do postprodukcji video.

 

triathlon1Nie skupiamy się jedynie na tym. Jesteśmy zafascynowani potęgą społeczności, stąd też prowadzimy działania szkoleniowe i propagujące wiedzę na temat wolnego oprogramowania, licencji i praw autorskich oraz systemów CMS, tworzonych przez społeczności za zasadach licencji GNU/Linux. Prowadzimy projekty służące edukacji przez sport i turystykę górską, skierowane do dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym. Ponieważ wierzymy, w zrównoważony rozwój oraz potęgę samoorganizacji społecznej propagujemy idee związane z ruchem na rzecz wolnych licencji oraz legalnego dostępu do narzędzi tworzonych przez społeczności ludzi rozsianych po świecie i nie działających jedynie w imię zysku. W naszych działaniach dostrzegamy także potrzeby seniorów aktywnie angażując się w działania edukacyjne nakierowane na osoby starsze, szczególnie te, które dotyczą kompetencji cyfrowych oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. Współpracujemy z wieloma instytucjami zajmującymi się problematyką seniorów.

 

businessman242W naszej społecznej działalności zależy nam na integracji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, stąd działamy w celu propagowania idei ekonomii społecznej oraz nowoczesnych instrumentów wspierania rynku pracy. Szkolimy osoby poszukujące pracy w konkretnych umiejętnościach związanych z kompetencjami cyfrowymi, takich jak wolne oprogramowanie i jego zastosowanie w praktyce (WordPress, Gimp, Libre Office. Ponieważ skupiamy artystów, filmowców i fotografów nasze działania obywatelskie koncentrują się także na nauczaniu młodzieży obsługi oprogramowania związanego z obróbką cyfrową mediów takich jak film i fotografia – poprzez warsztaty uczące użytkowania takich programów jak RawTherapee czy Kdenlive a także poprzez organizowane warsztaty filmowe i fotograficzne.

 


We promote citizen actions, education and social inclusion

 

users6Civic action in our activity are in a key position. Imago Foundation focuses Silesia artists and specialists in the field of social sciences, new media, designers and graphics. In our work we undertake social problems and shaping attitudes through the organization of workshops and various forms of training in legal and ethical standards, professional activities, including photographs and film production, knowledge of graphic software and used for video post-production.

 

triathlon1We do not focus only on that. We are fascinated by the power of the community, therefore we conduct training and promote knowledge of free software, licenses and copyrights and CMS, created by the community for GNU / Linux. We projects for education through sport and mountaineering, addressed to children at risk of social exclusion. Because we believe in the power of sustainable development and social self-organization propagate the ideas associated with the movement to free licenses and legal access to the tools created by the community of people throughout the world and not acting solely in the name of profit. In our work we also see the needs of seniors actively engaging in educational activities aimed at the elderly, particularly those relating to digital skills and a healthy and active lifestyle. We work with a number of institutions dealing with the issues of seniors.

 

businessman242In our social activities we care about social inclusion and combating social exclusion, so we work to promote the social economy and modern instruments in support of the labor market. We train job seekers in specific skills related to digital competence, such as free software and its use in practice (WordPress, Gimp, Libre Office. Since the focus of artists, filmmakers and photographers our civic action also focus on teaching youth handling associated with the processing software digital media such as video and photography – through workshops learning how to use these programs, like Kdenlive or RawTherapee and also by organizing workshops for filmmakers and fotographers.

 

Free software is software that respects your freedom and the social solidarity of your community.

So it's free as in freedom.

                                                                        Richard Stallman | Free Software Foundation

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top