edukacja / education

imago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

imagosilesia.pl Edukacja

Wierzymy, że dukacja to działania  nastawione na kreatywność i nowe technologie

 

send4Edukacja jest najważniejszym z dóbr społecznych, wymaga jednak wielkich nakładów i inwestycji. Ogromne systemy edukacyjne często borykają się z wielką inercją i brakiem oddolnych, kreatywnych inicjatyw edukacyjnych. Dlatego uważamy, że edukacja jest szansą na prawdziwy rozwój i pozytywną zmianę społeczną. Jednak aby tak się działo edukacja musi mieć charakter zróżnicowany i dostosowywać się dynamicznie do zmieniającego się świata. Chodzi bowiem o to by uczyć tego co jest potrzebne, by edukacja mogła spełniać funkcję interwencyjną wobec rynku pracy, jako instrument wsparcia w obszarach nowych mediów, związanych z szansą zdobycia nowych kompetencji i umiejętności cyfrowych możliwych do wykorzystania w praktyce, zarówno w formie zwiększenia własnego dostępu do informacji, rzetelnej edukacji medialnej oraz szans na zarabianie lub oszczędzanie na nowych kompetencjach w zakresie nowych mediów, internetu oraz konkretnych technologii takich jak CMS (WordPress, Joomla, Drupal, Html5, PHP).

 

gears3Fundacja Imago Silesia prowadzi szereg inicjatyw edukacyjnych w formie warsztatów, szkoleń i projektów edukacyjnych. Edukacja pozaszkolna zaspokaja wiele potrzeb związanych z kulturą i wiedzą dotyczącą przemysłów kreatywnych. Skupiamy specjalistów, którzy dzielą się swoją wiedzą w ramach naszych propozycji edukacyjnych. Uważamy, że edukacja powinna być kształtowana w znacznej części przez organizacje pozarządowe. Zapewnia to znaczne urozmaicenie programu szkolnego o zajęcia atrakcyjne i twórcze, pozwalające zdobyć wiedzę na temat nowych mediów, bezpieczeństwa w internecie i praw obywatelskich a także legalności źródeł i praw autorskich związanych z oprogramowaniem i jego wykorzystaniem. Popieramy kreatywność, która jest gwarancją osiągnięcia przyszłego sukcesu zawodowego, dlatego nasza oferta edukacyjna dla szkół jest zgodna z zasadą uzupełniania luki edukacyjnej; z jednej strony rozszerzamy wiedzę o elementy niezbędne do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie, jednocześnie ucząc kluczowych kompetencji niezbędnych w coraz bardziej skomplikowanym, cyfrowym świecie.

 


We conduct educational activities focused on creativity

 

send4Education is the most important social goods, however, requires great effort and investment. Huge education systems often face great inertia and lack of grassroots, creative educational initiatives. Therefore, we believe that education is an opportunity for real development and positive social change. But in order for this to happen education must be a diverse and rapidly adapt to a changing world. The point is to learn what is needed to be able to fulfill the function of education to the labor market intervention as an instrument of support in the areas of new media, associated with the chance to gain new skills and digital skills that can be put into practice, both by increasing their access to information, a fair media education and opportunities for earning or saving for a new competence in the field of new media, the Internet and specific technologies such as CMS (WordPress, Joomla, Drupal, HTML5, PHP).

 

gears3Silesia Imago Foundation operates a number of educational initiatives in the form of workshops, training and educational projects. School education meets many of the needs of the cultural and creative industries know about. Focus professionals who share their knowledge within our educational proposals. We believe that education should be shaped in large part by NGOs. This provides a significant diversity curriculum of classes appealing and creativity, allowing to learn about new media, internet security and civil rights and the legality of sources, copyrights related to software and its use. We support creativity, which is the guarantee of achieving future career success, which is why we offer education for schools is in accordance with the principle of complementarity education gap; on the one hand, expanding knowledge of the elements necessary to function in modern society, while learning key competencies needed in an increasingly complex digital world.

Free software is software that respects your freedom and the social solidarity of your community.

So it's free as in freedom.

                                                                        Richard Stallman | Free Software Foundation

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top