cele fundacji / mission statement

imagosilesia.pl Cele fundacjiimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Cele Fundacji Imago Silesia

 

open203Cele Fundacji to działalność oświatowo-kulturalna, działalność związana z promowaniem wiedzy z zakresu wielu dziedzin, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych,(przeglądów, festiwali, koncertów), animacja życia kulturalnego oraz dawanie szans rozwoju i przestrzeni do ukazania własnej sztuki, uzdolnionym artystom, performerom, dj-om, muzykom, filmowcom, reżyserom teatralnym i filmowym, fotografom, malarzom, rzeźbiarzom.

 

earth129 (1)Jesteśmy także zainteresowani ochroną dziedzictwa kulturowego, poprzez promowanie projektów mających to na uwadze oraz umożliwianie współpracy szerokiej rzeszy artystów w projektach interdyscyplinarnych, łączących wiele rodzajów sztuk, od muzyki po sztuki wizualne. Ważnym elementem naszych działań jest także udział różnych grup społecznych w działaniach podejmowanych przez Fundację Imago Silesia.

 

users6Jednym z najważniejszych celów Fundacji jest także wspieranie ekonomii społecznej w Polsce, poprzez działalność szkoleniową oraz inicjatywy wprowadzające w życie nowoczesne instrumenty rynku pracy. Celem Fundacji jest także szerzenie wiedzy oraz podnoszenie kompetencji społeczeństwa w zakresie wiedzy o nowych technologiach, prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, i szeroko pojętej wiedzy obywatelskiej.

 

light7Fundacja jako jeden z nadrzędnych celów swojego działania przyjmuje zasadę wspierania i inicjowania działań zmierzających do większego udziału przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych opartych na kulturze jako kapitale, w życiu gospodarczym. Cel ten osiąga poprzez aktywne działania zmierzające ku integracji środowisk artystycznych oraz tworzenie sieci kultury łączącej w działaniach twórców kultury, operatorów kultury, instytucje kultury i sektor biznesu.

 


Imago Silesia Foundation mission statement

 

Itopen203s mission is educational and cultural activities related to the promotion of knowledge of many areas, the organization of cultural events (maintenance, festivals, concerts), animation cultural life and giving opportunities for development and space to show their own art, talented artists, performers, dj’s, musicians, filmmakers, theater and film directors, photographers, painters and sculptors.

 

earth129 (1)We are also interested in the protection of cultural heritage by promoting projects to that in mind, and providing a wide range of artists’ collaboration in interdisciplinary projects combining many genres, from music to visual arts. An important element of our work is also part of various social groups in the activities undertaken by the Foundation Imago Silesia.

 

users6One of the most important goals of the Foundation is to support the social economy in Poland, through training activities and initiatives implementing modern labor market instruments. The Foundation’s aim is also to spread knowledge and enhance skills in the knowledge society, new technologies, copyright and related rights, and broader civic knowledge.

 

light7Foundation as one of the key objectives of its operation accepts the principle of supporting and initiating actions to a larger share of the cultural industries and the creative industries based on the culture of the capital, in economic life. This objective is achieved through active efforts toward the integration of arts and culture, creating a network linking the activities of the creators of culture, cultural operators, cultural institutions and the business sector.

Free software is software that respects your freedom and the social solidarity of your community.

So it's free as in freedom.

                                                                        Richard Stallman | Free Software Foundation

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top