fundusze europejskie

imago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

imagosilesia.pl Fundusze europejskie

Fundusze europejskie – oferta Fundacji Imago Silesia w zakresie pozyskiwania funduszy UE

 

Fundacja Imago Silesia prowadzi doradztwo w zakresie uzyskiwania oraz rozliczania funduszy europejskich. Współpracujemy w tym zakresie, udzielając profesjonalnego doradztwa związanego z uzyskiwaniem funduszy europejskich z przedsiębiorcami, samorządami oraz instytucjami. Prowadzimy działalność szkoleniową w zakresie pozyskiwania, przeprowadzania oraz rozliczania projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków europejskich oraz środków krajowych instytucji w tym:

 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowego Centrum Kultury

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Narodowy Instytut Audiowizualny

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Fundusze Europejskie – wsparcie projektowe i analizy

 

Przygotowujemy kompletne analizy i budujemy programy, które realizują cele inwestycyjne przedsiębiorców (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) łącząc je z elementami społecznymi (Europejski Fundusz Społeczny). Fundacja Imago Silesia występuje w projektach jako partner społeczny, realizując cele statutowe, szczególnie w zakresie obsługi szkoleń, pełnej obsługi projektu oraz zarządzania zadaniami w projekcie.

 

Fundusze europejskie – wsparcie MŚP w procesie aplikacji 

 

Pomagamy małym i średnim przedsiębiorcom zdobywać środki na finansowanie rozwoju firmy, doradzamy przy tworzeniu wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, skupiając się przede wszystkim na innowacyjności oraz komplementarności projektu. Nowa perspektywa finansowa U.E. na lata 2014-2020 jest oparta na naczelnej zasadzie pełnego wsparcia pomysłów z zakresu prac B + R w przedsiębiorstwach, komercjalizacji wyników badań (transfer wiedzy z jednostek badawczych do sektora biznesu), inwestycjach w nowoczesny park maszynowy, służący pracom z zakresu B + R, pozwalających firmom umacniać swoją pozycję na rynku.

 

Fundusze europejskie – publikacje, analizy i przejrzyste projekty własne oraz partnerskie

 

Wspólnie z partnerami społecznymi fundacja przygotowuje raporty oraz analizy rynku, niezbędne do projektowania budżetów i perspektyw finansowania projektów, korzystających ze środków europejskich. Przygotowujemy raporty na zlecenie a także publikujemy własne analizy, powstałe w wyniku uczestnictwa w różnorodnych projektach. Wyniki prac są publikowane na stronie fundacji – przejrzyj bazę wiedzy.

Jednocześnie zachęcamy do współpracy w zakresie pozyskiwania środków europejskich, angażujemy się w projekty ważne społecznie oraz takie, które dotyczą kwestii kultury czy multimediów. Oddziaływanie projektu, jego zasięg oraz możliwości kontynuacji po wyczerpaniu środków strukturalnych to kwestie kluczowe dla Fundacji Imago Silesia. Angażujemy się w projekty nakierowane na konkretną pomoc, dostosowaną do potrzeb uczestników projektu, realne rezultaty, widoczne i mierzalne u uczestników projektu oraz ważne społecznie cele przedsięwzięcia.

 


Imago Foundation Silesia Offer in project development and EU funds absorbtion 

 

Silesia Imago Foundation provides advice on the acquisition and settlement of European funds. We work in this area by providing professional advice related to obtaining European funds. We operate in obtaining training, conduct and settlement projects financed or co-financed by the European institutions and national resources including:

 

National Fund for Environmental Protection

National Research and Development Centre

National Center for Culture

Polish Agency for Enterprise Development

National Audiovisual Institute

Ministry of Culture and National Heritage

Ministry of Health and Social Welfare

Ministry of Labour and Social Policy

 

We help small and medium-sized enterprises to gain funding for the development of the company, advise on the creation of applications under the Regional Operational Programmes, focusing primarily on innovation and complementarity of the project. The new financial perspective U.E. for the years 2014-2022 is based on the fundamental principle of the full support of the ideas in the field of R & D in enterprises, commercialization of research results (transfer of knowledge from research to the business sector), investments in a modern machine park, used in works of R & D field, allowing companies to strengthen its position in the market.

 

Together with the social partners foundation prepares reports and market analysis necessary to design budgets and perspectives of financing projects benefiting from European funds. Prepare reports commissioned and published its own analysis, as a result of participation in various projects. The results are published on the Imago Silesia Foundation webpage – see the knowledge base.

 

We also encourage you to cooperate in acquiring European funds, we engage in socially important projects and those which concern the culture or the media. The impact of the project, its scope and the possibility of continuing after the exhaustion of the structural measures that the key issues for the Foundation Imago Silesia. We are involved in projects aimed at specific assistance tailored to the needs of the project participants, the real outcomes, visible and measurable in the project participants and socially important goals of the project.

Free software is software that respects your freedom and the social solidarity of your community.

So it's free as in freedom.

                                                                        Richard Stallman | Free Software Foundation

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top