oferta dla biznesu / business offer

imago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

imagosilesia.pl Oferta dla biznesu

Oferta Biznesu – Fundacja Imago Silesia

 

Oferta dla biznesu – kreatywne materiały reklamowe, grafika, film i multimedia

 

Zespół specjalistów Fundacji Imago Silesia to przede wszystkim agencja kreatywna. Dostarczamy klientom materiały graficzne oraz filmowe najwyższej jakości. Zajmujemy się przygotowaniem kompletnych kampanii reklamowych dla klientów. Budujemy serwisy internetowe oparte na założeniach Responsive Web Design, które wykorzystują reguły CSS3 Media Queries w celu projektowania układu layoutu stron internetowych, automatycznie dostosowujących się do rozmiarów, rozdzielczości i orientacji ekranu, na którym będą wyświetlane. Tworzymy spójną koncepcję graficzną serwisów internetowych, począwszy od zaprojektowania lub odświeżenia logotypu marki lub produktu po kompleksową identyfikację graficzną (banery reklamowe, banery sieciowe, projekty opakowań produktu, materiały promocyjne). Zajmujemy się automatyzacją procesu sprzedażowego w firmach, tworząc systemy sprzedaży online oraz ecommerce z przejrzystym dizajnem. Wykonujemy usługi w zakresie social media oraz public relation dla firm. Wprowadzamy na rynek nowe marki, budując spójne kampanie marketingowe w oparciu o szereg współpracujących z nami specjalistów. Uczestniczymy w sukcesach naszych klientów dzięki wyjątkowemu zestawowi specjalistów, z którymi współpracujemy stale.

 

Oferta dla biznesu – profesjonalne szkolenia kompetencji

 

Oferujemy szereg szkoleń dla biznesu, dzięki którym Państwa firma podnosząc poziom wiedzy i kompetencji pracowników osiągnie nowe cele. Nasze szkolenia pozwalają przedsiębiorcom uniknąć sytuacji kryzysowych oraz kosztów związanych z popełnianymi błędami. Szkolimy w zakresie prawa autorskiego, prawa prasowego, mediów społecznościowych oraz zarządzania. Oferta naszych szkoleń dla biznesu znajduje się w zakładce szkolenia dla biznesu. Znajda tam Państwo szczegółowe informacje na temat zakresu, ceny i wszystkich istotnych szczegółów związanych ze szkoleniem.

 


Imago Foundation Silesia Offer for business

 

A team of specialists Silesia Imago Foundation is primarily a creative agency. We provide customers with graphic and film materials of the highest quality. We are preparing a complete advertising campaigns for clients. We build websites based on assumptions Responsive web design that use CSS3 Media Queries rule to design the layout of the web pages, automatically adjust to the size, screen resolution and orientation, which will be displayed. Create a coherent concept of graphical web services ranging from logo design or refresh the brand or product identification comprehensive graphics (banners, banner network, product packaging designs, promotional materials).

We are engaged in the sales process automation companies, creating systems for online sales and e-commerce with a clear field of design. We provide services in the field of social media and public relations for companies. Launch new brand, building a consistent marketing campaigns based on a number of professionals working with us. We participate in the success of our customers due to its unique set of professionals with whom we work constantly.

We offer a range of training for business, thanks to which your company is raising the level of knowledge and competence of the employees to reach new goals. Our training allows businesses to avoid crises and the costs associated with the committed errors. We train in the field of copyright law, media law, and social media management. Our range of training courses for business can be found here.

Free software is software that respects your freedom and the social solidarity of your community.

So it's free as in freedom.

                                                                        Richard Stallman | Free Software Foundation

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top