oferta dla szkół / schools offer

imagosilesia.pl Oferta dla szkółimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Oferta Fundacji Imago Silesia dla szkół publicznych i społecznych

 

Podstawą naszej aktywności są działania obywatelskie, które prowadzimy w szkołach państwowych oraz społecznych. Nasza oferta skierowana do szkół obejmuje programy edukacyjne będące cyklami atrakcyjnych zajęć, dostosowanych do wieku i możliwości poznawczych uczniów. Wszystkie zajęcia są prowadzone przez doświadczoną kadrę nauczycieli i edukatorów.

 

Obecnie prowadzimy trzy programy edukacyjne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego. Wszystkie trzy cykle mają jeden wspólny cel, którym jest kształtowanie kompetencji i postaw kluczowych we współczesnym, demokratycznym świecie oraz wsparcie dla kreatywnych metod nauczania nowoczesnych technologii tworzenia obrazu filmowego i fotograficznego oraz narzędzi informatycznych, umożliwiających samodzielne tworzenie mediów w oparciu o wolne oprogramowanie. Oferujemy także szereg szkoleń dotyczących prawa oświatowego i procedur szkolnych, przygotowane z udziałem doświadczonych prawników i dyrektorów placówek oświatowych. Pełną ofertę szkoleń znajdą Państwo w zakładce szkolenia dla edukacji.

 

W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia dla nauczycieli i zespołów problemowych powoływanych przez szkoły a także autorskie programy edukacyjne dla uczniów, które pozwalają uatrakcyjnić ich edukację. Programy edukacyjne mogą być także zastosowane w szkołach przez nauczycieli, Fundacja Imago Silesia oferuje także pełen pakiet materiałów edukacyjnych w formie podręczników programów, dostępnych w formie elektronicznej (plik pdf – licencja creative commons) do wykorzystania w formie bezpłatnej w szkołach publicznych. W zakładce programy edukacyjne znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat każdego programu, jego metodologicznych i edukacyjnych założeń oraz treści przedstawianych uczniom.

 

UCZEŃ
+
Oferta programów edukacyjnych dla uczniów
Autorskie i wyjątkowe programy edukacyjne dla szkół, doskonale opracowana tematyka i ciekawe, interdyscyplinarne zajęcia dla uczniów, rozwijające zdolności kreatywnego myślenia
aktywne metody
angażujące zajęcia
kompetentni edukatorzy
Zapoznaj się z ofertą programów
SZKOŁA
+
Praktyczne szkolenia dotyczące prawa oświatowego
Prawo oświatowe w praktyce szkolnej, jego zastosowanie oraz wymogi stawiane przed kadrą nauczycielską. Szkolenia dla szkół z prawa oświatowego to wyższy poziom edukacjii
aktualny stan prawny
bezpieczna szkoła
szkolenia dla zespołów
Zapoznaj się z ofertą szkoleń prawnych
NAUCZYCIEL
+
Szkolenia dla nauczycieli i rad pedagogicznych
Nasze szkolenia pomagają podnosić kompetencje w edukacji. Pozwalają poznać nowe metody pracy i niebanalnych specjalistów różnych dziedzin wiedzy, przydatnych w praktyce
nacisk na praktykę
znakomici specjaliści
przygotowanie prawne
Zapoznaj się z ofertą szkoleń dla nauczycieli

 


Imago Silesia Foundation offer for public schools

 

The basis of our civic action activities we do in public schools and in society. Our offer is addressed to the school educational programs which includes cycles of exciting activities, tailored to the age and cognitive abilities of students. All classes are taught by experienced staff of teachers and educators.

Now we had three cycles of education in the field of middle school and the high school. All three cycles have one common goal, which is to develop key skills and attitudes in the modern, democratic world and support for creative teaching methods of modern technology to create moving and still images, and tools that enable the creation of independent media based on free software. We also offer training on educational law and procedures of the school, prepared with the participation of experienced lawyers and directors of education. We offer you training for teachers and task teams appointed by the schools, here you will find our training offer for schools.

We offer you trainings for teachers and task teams appointed by the school and the quaint educational programsfor students, that allow you to spice up their education. Educational programs can also be used by teachers in schools, Imago Foundation Silesia also offers a full suite of educational materials in the form of user handbook for programms, available in electronic format (pdf file – creative commons license) for use in the form of free public schools. Educational Programs tab, is the place where you will find detailed information about each program, its methodological and educational objectives and the content presented to students.

Free software is software that respects your freedom and the social solidarity of your community.

So it's free as in freedom.

                                                                        Richard Stallman | Free Software Foundation

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top