oferta / proposal

imago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

imagosilesia.pl Oferta fundacji

 Oferta Fundacji Imago Silesia

 

Oferta Fundacji Imago Silesia to połączenie niebanalnych pomysłów z kreatywnością specjalistów nie mieszczących się w sztywnych ramach jednej dziedziny. Wykonujemy szereg zadań, wykorzystując nasze kompetencje i umiejętności dostarczamy klientom materiały graficzne oraz filmowe najwyższej jakości. Organizujemy szkolenia oraz działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży oraz osób starszych.

Jesteśmy także agencją kreatywną – zajmujemy się przygotowaniem kompletnych kampanii reklamowych dla klientów. Budujemy serwisy internetowe, wykonujemy usługi w zakresie social media oraz public relation dla klientów instytucjonalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Przeprowadzamy przedsiębiorców  przez trudny proces zdobywania środków unijnych. Wykonujemy analizy i studia wykonalności wniosków w programach dotacyjnych na lata 2014-2020. Jesteśmy także instytucją szkoleniową – oferujemy szkolenia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, szkolenia dla rzeczników prasowych i osób odpowiedzialnych za politykę informacyjną firm. Szkolimy także osoby bezrobotne i poszukujące pracy w zakresie konkretnych technologii, takich jak CMS (WordPress, Joomla, Drupal, Html5, PHP).  Poniżej znajdziecie główne kierunki działań jakie oferujemy naszym klientom. Każdorazowe zlecenie jest wyceniane szczegółowo w kontakcie z klientem, ponieważ każde jest inne i wyjątkowe.

archive12 Analizy techniczne do studiów wykonalności dla projektów unijnych w zakresie turystyki, infrastruktury kultury, dziedzictwa kulturowego.

museum3 Opracowywanie koncepcji tworzenia szlaków turystycznych oraz udostępniania zabytków i atrakcji turystycznych w sposób nieszablonowy (doradztwo dla gmin i jednostek samorządu terytorialnego)

progress4 Kreowanie nowych produktów turystycznych, kulturalnych i produktów ekonomii społecznej. Kompleksowa budowa przekazu dotyczącego nowych produktów i planowanie kampanii reklamowych oraz informacyjnych.

task Prowadzenie inwentaryzacji turystyczno-krajoznawczych dla klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego (opis krajoznawczy, dokumentacja fotograficzna, koordynaty GPS).

geometric3 Analizy techniczne w ramach studiów wykonalności dla projektów unijnych aplikujących o środki z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

cinema18 Produkcja filmowa i telewizyjna, reklama, reklama społeczna i dokumentalistyka filmowa.

camera52 Fotografia koncertowa i teatralna, obsługa imprez masowych, festiwali i kongresów. Fotografia produktowa oraz reklamowa.

teacher17 Szkolenia w zakresie zarządzania projektem, przedsiębiorstwem. Zdobywania środków finansowych na działania oraz szkolenia dla podmiotów ekonomii społecznej, instytucji kultury i niezależnych operatorów kultury, a także małych i średnich przedsiębiorstw. Uczymy także w szkołach, szczególnie kompetencji cyfrowych i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w internecie oraz praw autorskich. Posiadamy bardzo szeroką ofertę szkoleniową dla Powiatowych Urzędów Pracy oraz samorządów i jednostek edukacyjnych (zarówno szkół jak i ośrodków szkolno-wychowawczych).

starting Organizacja wydarzeń kulturalnych, przedsięwzięć łączących wiele rodzajów sztuk ze społecznym celem działalności. Planowanie i obsługa wydarzeń.

triathlon1 Organizacja zajęć i programów sportowych oraz edukacja młodzieży poprzez sport.

 

_______________________________________________________________

Imago Silesia Foundation offer

 

Imago Silesia Foundation offer  is a combination of original ideas of creative professionals do not fall within the rigid framework of a single field. We performs a number of tasks, using our expertise and skills we provide customers with graphic and film materials of the highest quality. We organize training and educational activities for children and young people and the elderly.

 

We are also creative agency – we have been preparing a complete advertising campaigns for clients. We build websites, we provide a range of social media and public relations for institutional clients and social economy entities.

 

We conduct business through the difficult process of gaining EU funds. We perform analysis and feasibility studies grant programs, proposals for 2014-2020. We are also training institution – we offer training in business management, training for spokespersons and those responsible for information policy companies. Also train the unemployed and looking for work in a specific technology, such as CMS (WordPress, Joomla, Drupal, HTML5, PHP). Below you will find the main directions of the activities that we offer to our customers. Each order is valued in detail in contact with the client, because each is different and unique.

 

archive12Technical analysis for feasibility studies for EU projects in the field of tourism, infrastructure, culture, cultural heritage.

museum3The development of the concept of creating museum3 hiking trails, and share sights and attractions in a nonroutine (advice for municipalities and local governments)

progress4 Creating new tourism products, cultural and social economy products. Comprehensive construction of transmission for new products and planning advertising campaigns and information.

task Keeping inventory task tourist sightseeing for individuals and local government units (description touring, photographic documentation, GPS coordinates).

 geometric3 Technical Analysis in feasibility studies for EU projects applying for funds from the Regional Operational Programmes for 2014-2020.

cinema18 Film and television production, advertising, social advertising and film documentaries.

camera52 Photography concert and theater, mass event, festivals and congresses. Product photography and advertising.

teacher17 Training in project management, business. Acquiring funds for operations and training for the social economy, cultural institutions and independent cultural operators, as well as small and medium-sized enterprises. We also teach in schools, especially digital skills and knowledge in the field of Internet security and copyright. We have a very wide range of training for local labor offices and local government and educational entities (both schools and school and educational centers).

starting Starting organization of cultural events, projects combining many types of pieces with the social objective of the activity. Planning and service events.

triathlon1 Organization activities and sports programs, and education of youth through sport.

Free software is software that respects your freedom and the social solidarity of your community.

So it's free as in freedom.

                                                                        Richard Stallman | Free Software Foundation

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top