oferta dla NGO / NGO offer

imagosilesia.pl Oferta dla NGOimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Oferta Fundacji Imago Silesia dla NGO

 

Wiemy jak wielkim wyzwaniem w gąszczu przepisów jest prowadzenie organizacji pozarządowej. Nasze propozycje pozwolą Państwu zdobyć konkretne umiejętności przydatne w prowadzeniu organizacji pozarządowych o różnym charakterze. Szkolimy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji oraz spółdzielni socjalnych.

 

W sytuacji gdy trzeci sektor nadal pozostaje niedoinwestowany, gdy mechanizm współpracy organizacji pozarządowych oraz biznesu ma nadal zbyt małą skalę jednym z najważniejszych zadań staje się planowanie rozwoju oraz dostęp do wiedzy na temat możliwości. Od dawna już ludzie związani z aktywnie działającymi organizacjami pozarządowymi nie są postrzegani jak społecznicy o bliżej niesprecyzowanej specjalizacji; odwrotnie – dostrzegamy ich jako kompetentnych specjalistów w swojej dziedzinie, posiadających dość wiedzy by zarówno zarządzać organizacją jak i planować w sposób kontrolowany jej rozwój. Wspieramy inicjatywy służące podnoszeniu poziomu wiedzy i rozszerzaniu zakresu kompetencji kadry kultury oraz organizacji pozarządowych o charakterze obywatelskim. Ofertę naszych szkoleń skierowanych do organizacji pozarządowych znajdziecie Państwo w zakładce szkolenia dla NGO.

 

Nasza organizacja chętnie podejmuje współpracę z partnerami, udzielając się w projektach dotyczących kultury i bardzo szeroko pojmowanej sztuki oraz dziedzictwa kulturowego i animacji społeczno-kulturalnej. Kultura jest współpracą i nie zasadza się na potrzebie rywalizacji. Wręcz przeciwnie. Uważamy, że podstawowym zrębem kultury europejskiej jest współpraca i współtworzenie. Jesteśmy jedną z

 

Obecnie Fundacja realizuje dwa projekty stałe, nastawione na profesjonalizację organizacji pozarządowych. Obydwa projekty zlokalizowane są w siedzibie Fundacji, w budynku otrzymanym od UM Katowice w IX edycji Konkursu „Lokal na kulturę” przy ul. T. Kościuszki 39, 40-048 Katowice. Są to:

 

Obecnie fundacja prowadzi II etap projektu #ngorobiatolepiej

 

 

#ngorobiatolepiej to akcja społecznościowa i portal dla organizacji pozarządowych. Projekt należy do grupy projektów autorskich prowadzonych przez Fundację Imago Silesia.  Dzięki wsparciu otrzymanemu w 9 edycji Konkursu FIO w 2018 r. i dofinansowaniu projektu #ngorobiatolepiej przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego możemy przeprowadzić szereg działań skierowanych bezpośrednio do organizacji pozarządowych.

 

Celem projektu jest dostarczenie ngo sprawnego i darmowego narzędzia promocji swojej działalności oraz stworzenie sieci organizacji pozarządowych. Będziemy także edukować w zakresie prawnym (szczególnie ważne kwestie to prawo autorskie i licencje), w zakresie promocji własnej działalności (od zarządzania wizerunkiem organizacji po kwestie związane z prowadzeniem skutecznej kampanii medialnej) oraz w zakresie wykorzystania wolnego oprogramowania w pracy organizacji pozarządowych i w przygotowywaniu materiałów multimedialnych.

 

Projekt Alternatywnego Domu Kultury KOMITYWA

 

 

 

Zapraszamy wszystkich do ADK KOMITYWA od 21 września 2018 r. Będzie to dzień otwarcia, wtedy rozpoczniemy oficjalnie działalność kulturalną. Budujemy obecnie ciekawą przestrzeń, adaptujemy lokal na potrzeby miejsca dla każdego, kto chce poznawać innych ludzi i brać udział w dobrej kulturze i oczywiście uczyć się nowych technologii.

W ADK KOMITYWA organizujemy wydarzenia artystyczne, wystawy oraz koncerty i pokazy multimedialne, chętnie także angażujemy się we współpracę w przygotowaniu wydarzeń artystycznych lub naukowych a także inicjatyw szkoleniowych i edukacyjnych. W ramach obu projektów realizowanych przez Fundację Imago Silesia odbywają się spotkania, szkolenia kompetencyjne, edukacja w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, warsztaty artystyczne oraz inne wydarzenia nastawione na profesjonalizację ngo.

 


Imago Silesia Foundation offer for non govermental organizations

 

We know how great challenge in the thicket of regulations is to conduct an NGO. Our proposals will allow you to acquire specific skills that are useful in the conduct of non-governmental organizations of various kinds. We train representatives of associations, foundations and social cooperatives.

 

In a situation where the third sector is still underinvested, the mechanism for cooperation between NGOs and the business community is still too small-scale one of the most important tasks is to plan the development of and access to knowledge about the possibilities. For a long time people connected with non-governmental organizations are active are not perceived as social workers of unspecified specialization; the opposite – we see them as competent professionals in their field, have enough knowledge to both manage and plan the organization in a controlled manner to its development. We support initiatives aimed at increasing the level of knowledge and competence of culture NGOs specialists and non-governmental organizations which are civil. Here You will find our education offer for non govermental organizations.

 

Our organization willingly cooperates with partners, providing the projects on culture and a very broad sense of art and cultural heritage and socio-cultural animation. Culture is cooperating business and isn’t based on the need for competition. Quite the contrary. We believe that the primary stroma European culture is cooperation and co-creation. We are one of the few organizations in Poland, which deal with the issue of cultural networks, aiming at the development of local cultural networks based on standards developed by the partners of action.

Free software is software that respects your freedom and the social solidarity of your community.

So it's free as in freedom.

                                                                        Richard Stallman | Free Software Foundation

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top