regulamin szkoleń imago silesia

imagosilesia.pl Regulamin szkoleńimago_foundation_logo_projekt_na_ciemne_tlo_samo_i_50x50

Regulamin działalności szkoleniowej Fundacji Imago Silesia.

Obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.

1. Szkolenia zaprezentowane na stronie http://www.imagosilesia.pl/ należącej do Fundacji Imago Silesia z Katowic przeznaczone są przede wszystkim dla:

  • nauczycieli i kadry zarządzającej oświatą,
  • managerów,
  • trenerów,
  • edukatorów,
  • pracowników organizacji pozarządowych,
  • pracowników instytucji kultury,
  • pracowników odpowiedzialnych za public relations w firmach,
  • samorządowców,
  • rzeczników prasowych,
  • kadry zarządczej w instytucjach kultury i NGO

1 Organizatorem wszystkich szkoleń opisanych na stronie http:imagosilesia.pl/ jest Fundacja Imago Silesia z Katowic. Wiele szkoleń organizowanych jest we współpracy z innymi podmiotami prawnymi, w takiej sytuacji nadal organizatorem głównym pozostaje Fundacja Imago Silesia, która przyjmuje na siebie wszelkie wynikające z tego faktu obowiązki. W związku z tym w dalszej części regulaminu będzie mowa o ORGANIZATORZE, co oznacza wyłącznie Fundację Imago Silesia z Katowic.

2. Zgłoszenia na wszystkie formy doskonalenia przyjmowane są przez cały rok kalendarzowy Rejestracja na poszczególne szkolenia jest możliwa wyłącznie poprzez stronę http://imagosilesia.pl/szkolenia-rejestracja/

3. Organizujemy tylko te formy doskonalenia, na które zgłosi się i potwierdzi chęć uczestnictwa przynajmniej 20 osób (15 w przypadku szkoleń w laboratoriach informatycznych).

4. O terminie organizacji wybranej przez Państwa formy doskonalenia poinformujemy drogą e-mail oraz telefonicznie. Osoba wysyłająca zgłoszenie na szkolenie zobowiązana jest potwierdzić swoje uczestnictwo nie później niż na tydzień przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnację z udziału należy zgłosić najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, wyłącznie drogą e-mail.

5. W przypadku niezgłoszenia bądź nieterminowego zgłoszenia rezygnacji z płatnej formy doskonalenia, opłata za szkolenie (pomniejszona o koszty manipulacyjne) podlega zwrotowi tylko na pisemny wniosek wpłacającego (we wniosku należy podać numer konta na które należy zwrócić środki pomniejszone o opłatę manipulacyjną).Wszelkie informacje na temat szkoleń można uzyskać w Dziale Organizacji Szkoleń Fundacji Imago Silesia, pod numerem tel. +48 606 567 660,  e-mail:biuro@imagosilesia.pl

6. Rejestracji na wszystkie formy doskonalenia dokonuje się wyłącznie przez stronęhttp://imagosilesia.pl/szkolenia-rejestracja/ Organizujemy tylko te formy doskonalenia, na które zgłosi się i potwierdzi chęć uczestnictwa przynajmniej 20 osób (15 w przypadku szkoleń w laboratoriach informatycznych). Aby skutecznie dokonać zgłoszenia należy wypełnić prawidłowo formularz kontaktowy znajdujący się na stronie http://imagosilesia.pl/szkolenia-rejestracja/

7. Bezwzględnie należy wypełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką (formularza nie należy wypełniać wielkimi literami). Uprzejmie prosimy o poprawne i dokładne wypełnienie poszczególnych rubryk, bowiem wpisane dane będą zamieszczane na wszystkich dokumentach (zaświadczeniach, certyfikatach, dyplomach) potwierdzających nabyte kwalifikacje wydawanych przez Fundację Imago Silesia uczestnikom szkoleń po ich zakończeniu w terminie do 14 dni od dnia zakończenia szkolenia/kursu. Wspomniane dokumenty zostaną przesłane w formie papierowej na adres wskazany przez uczestnika.

Potwierdzenie uczestnictwa

Po wypełnieniu formularza kontaktowego na stronie http://imagosilesia.pl/szkolenia-rejestracja/Skontaktujemy się z Państwem telefonicznie. Zaproszenie na szkolenie, wraz z konkretnym terminem jego organizacji, otrzymają Państwo drogą e-mail na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail. Konieczne jest wówczas potwierdzenie chęci wzięcia udziału w szkoleniu poprzez wysłanie odpowiedzi na naszą wiadomość o treści „ZGODA” na adres: biuro@imagosilesia.pl

Opłaty za szkolenia

Opłat za szkolenia należy dokonywać najpóźniej na tydzień przed planowanym terminem rozpoczęcia zajęć, wyłącznie przelewem na konto Fundacji Imago Silesia:

mBank: 05 1140 2017 0000 4702 1308 8816

W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu oraz tytuł szkolenia i datę szkolenia, zgodnie z poniższym wzorem:

Imię i Nazwisko, Tytuł Szkolenia, Data Szkolenia

W przypadku odwołania płatnego szkolenia z winy organizatora bądź niewystarczającej liczby uczestników, wpłacone pieniądze podlegają zwrotowi. Aby je otrzymać, należy wcześniej podać numer konta w formie pisemnej za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres biuro@imagosilesia.pl. W treści wiadomości należy podać dane dotyczące szkolenia (jego nazwę, datę oraz swoje imię i nazwisko.

Zwrot środków na podany w Państwa wiadomości e-mail nr konta bankowego następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wiadomości z prośbą o zwrot. Środki te zostają pomniejszone o koszty manipulacyjne określone dla wszystkich szkoleń na poziomie kwoty 50,00 PLN.

9253-pdf-extension-page-vector

POBIERZ REGULAMIN W FORMACIE PDF

 

Free software is software that respects your freedom and the social solidarity of your community.

So it's free as in freedom.

                                                                        Richard Stallman | Free Software Foundation

projekty fundacji

g3086_500_na_str_imagosilesiaapk_logo_200x120      
Top