działamy

na podstawie

statutu

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Imago Silesia, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Grzegorza Jędraka zwanego dalej Fundatorem, aktami notarialnymi [Repertorium A 6438/2014 oraz Repertorium A 6447/2014] sporządzonym przez notariusza – Mirosława Szurę w kancelarii notarialnej w Katowicach, przy ulicy Granicznej 29/102 , w dniu 23 października 2014 roku.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, na terytorium Unii Europejskiej oraz poza nim.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji oraz laureatom konkursów i programów stypendialnych organizowanych przez Fundację.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, działalność związana z promowaniem wiedzy z zakresu wielu dziedzin, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, (przeglądów, festiwali, koncertów), animacja życia kulturalnego oraz dawanie szans rozwoju i przestrzeni do ukazania własnej sztuki, uzdolnionym artystom, performerom, dj-om, muzykom, filmowcom, reżyserom teatralnym i filmowym, fotografom, malarzom, rzeźbiarzom.

Ochrona dziedzictwa kulturowego, poprzez promowanie projektów mających to na uwadze oraz umożliwianie współpracy szerokiej rzeszy artystów w projektach interdyscyplinarnych, łączących wiele rodzajów sztuk, od muzyki po sztuki wizualne.

Jednym z najważniejszych celów Fundacji jest także wspieranie ekonomii społecznej w Polsce, poprzez działalność szkoleniową oraz inicjatywy wprowadzające w życie nowoczesne instrumenty rynku pracy.

Celem Fundacji jest także szerzenie wiedzy oraz podnoszenie kompetencji społeczeństwa w zakresie wiedzy o nowych technologiach, prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, i szeroko pojętej wiedzy obywatelskiej.

Fundacja jako jeden z nadrzędnych celów swojego działania przyjmuje zasadę wspierania i inicjowania działań zmierzających do większego udziału przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych opartych na kulturze jako kapitale, w życiu gospodarczym.

Cel ten osiąga poprzez aktywne działania zmierzające ku integracji środowisk artystycznych oraz tworzenie sieci kultury łączącej w działaniach twórców kultury, operatorów kultury, instytucje kultury i sektor biznesu.

Fundacja Imago Silesia uznaje za cele swego istnienia działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegającą na kształceniu studentów, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, jak również rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą,
2. Organizowanie i udział w imprezach promujących artystów
3. Organizację festiwali, przeglądów, koncertów, imprez tanecznych, występów, przedstawień teatralnych i projekcji filmowych, wystaw, wernisaży twórców polskich i zagranicznych
4. Działania edukacyjne skierowane do grup defaworyzowanych lub wykluczonych społecznie
5. Wspieranie procesu rozwoju młodego pokolenia poprzez organizację działań opartych na edukacji przez sztukę oraz edukacji przez sport
6. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie edukacji kulturalnej,
7. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
8. Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym artystom młodego pokolenia
9. Inicjatywy wspierające i rozwijające polską kinematografię, poprzez produkcję i dystrybucję filmów fabularnych, dokumentalnych oraz krótkich form filmowych i animacji
10. Uczestnictwo w otwartych konkursach ofert na realizację zadań kulturalnych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki administracji państwowej oraz instytucje kultury, inne fundacje, stowarzyszenia czy placówki edukacyjne, instytucje badawcze a także firmy prywatne i przedsiębiorstwa (w ramach celów statutowych)
11. Prowadzenie i organizacja projektów kulturalnych, interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych, artystycznych i badawczych
12. Inwestycje w rozwój infrastruktury kultury w województwie śląskim
13. Wydawanie książek, czasopism, gazet i prowadzenie oraz budowa serwisów informacyjnych, stron internetowych i portali
14. Działalność dziennikarską
15. Działania edukacyjne w zakresie organizacji szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji oraz innych form dydaktyki zgodnie z celami działania Fundacji
16. Prowadzenie kin i restauracji oraz lokali z działalnością artystyczną
17. Działalność polegającą na realizacji materiałów audio-video, nagrań audio, wydawaniu i dystrybuowaniu nośników tradycyjnych i cyfrowych, z muzyką i obrazem
18. Podejmowanie działań zmierzających do zakładania i tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, w tym szczególnie spółdzielni socjalnych i zakładów aktywizacji zawodowej
19. Prowadzenie edukacji sportowej, organizację kursów i zawodów sportowych, a także szerzenie wiedzy na temat kultury fizycznej i sportu oraz promowanie zdrowego trybu życia
20. Promowanie różnych form społecznej aktywności zmierzających do ukazywania i ochrony dziedzictwa kultur i tradycji narodów oraz regionów, w duchu współpracy i wzajemnego poszanowania
21. Krzewienie wiedzy o kraju ojczystym oraz rozwijanie turystyki we wszystkich jej formach dotyczących dziedzictwa kulturowego
22. Organizację wymian młodzieży, poprzez wdrażanie i prowadzenie programów wymian pomiędzy Polską i innymi państwami
23. Podejmowanie działań zmierzających do wdrażania innowacji i nowych technologii w zgodzie z celami statutowymi.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące, pięćset złotych), z czego 1000 zł (tysiąc złotych) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji osób prawnych,
3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
4. dochodów z majątku fundacji,
5. odsetek bankowych,
6. dochodów z działalności gospodarczej.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych. Działalność gospodarcza Fundacji ma charakter działalności odpłatnej, w zgodzie z zapisami Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 6-9

Działalność gospodarcza

§ 10

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
59.11.Z Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 62.01.Z
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
63.12.Z Działalność portali internetowych
85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
56.10.A Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów
73.11.Z Działalność agencji reklamowych
85.41.A Szkoły policealne
18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
26.40.Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
58.13.Z Wydawanie gazet
58.11.Z Wydawanie książek
58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet)
73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z Działalność fotograficzna
82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
91.01.A Działalność bibliotek
93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 11

Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób, w tym Prezesa, powoływanych na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator. Kolejny skład Zarządu powoływany jest przez ustępujący Zarząd Fundacji.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.

§ 13

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
realizacja celów statutowych,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
wprowadzanie w drodze głosowania zmian statutu,
podejmowanie decyzji w drodze głosowania o połączeniu lub likwidacji Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedstawiać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji, które jest przesyłane w odpowiedniej formie ministrowi właściwemu ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Sprawozdanie to jest publikowane na stronie internetowej Fundacji i ma charakter dokumentu dostępnego publicznie.

§ 14

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 10 000 zł wymagany jest podpis wszystkich członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach działania.

Zmiany statutu

Statut uchwalono w dniu 25 października 2014 r. w Katowicach, zmiany wprowadzono w dniu 26 kwietnia 2019 r.