.

integracja

świata kultury i biznesu

Działamy zgodnie z zasadą wspierania i inicjowania działań zmierzających do większego udziału przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych opartych na kulturze, jako kapitale, w życiu gospodarczym

networking2

sieć kultury

Zajmujemy się tworzeniem sieci kultury, łączącej w działaniach twórców kultury, operatorów, instytucje i sektor biznesu

przemysły kreatywne

Dostarczamy przedsiębiorcom i instytucjom rozwiązań opartych na pracy, zaangażowaniu i kreatywności artystów

Zyski z działalności na rzecz biznesu przeznaczamy na działania statutowe. Od 2018 roku prowadzimy niezależny ośrodek kultury w Katowicach. Naszym zdaniem projekt ten polega na tym by słuchać potrzeb ludzi i odpowiadać na nie, dając im możliwość samoorganizacji i spotkań w komfortowej i bliskiej przestrzeni.

Śródmieście Katowic to jedyna z dzielnic miasta, w której nie funkcjonuje dzielnicowy dom kultury. Nagromadzenie w tym obszarze wielu znaczących i ważnych instytucji kultury i ośrodków akademickich nie oznacza, że ich oferta jest bliska mieszkańcom dzielnicy. Jest to także obszar scharakteryzowany w Lokalnym Programie Rewitalizacji jako wymagający działań interwencyjnych z udziałem organizacji pozarządowych.

Nasz projekt służy temu by dawać mieszkańcom taką bliską ofertę kulturalną, dostępną i tanią. Jesteśmy otwarci na współpracę i tworzenie kultury żywej we współpracy z mieszkańcami.  

.

rewitalizacja społeczna

za pomocą kultury i przemysłów kreatywnych