Jakie mamy cele?

Cele Fundacji to działalność oświatowo-kulturalna, działalność związana z promowaniem wiedzy z zakresu wielu dziedzin, organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych, (przeglądów, festiwali, koncertów), animacja życia kulturalnego oraz dawanie szans rozwoju i przestrzeni do ukazania własnej sztuki, uzdolnionym artystom

Dlaczego robimy własnie to?

Ponieważ diagnoza społecznego rozwoju jest niepokojąca. Brak nam miejsc i możliwości by uczyć się w sposób ciągły, brak nam miejsc spotkań, brak nam dzielnicowych, najbliższych więzi z innymi.

Jesteśmy także zainteresowani ochroną dziedzictwa kulturowego, poprzez promowanie projektów mających to na uwadze oraz umożliwianie współpracy szerokiej rzeszy artystów w projektach interdyscyplinarnych, łączących wiele rodzajów sztuk, od muzyki po sztuki wizualne.

Wspieramy rozwój ekonomii społecznej w Polsce, poprzez działalność szkoleniową oraz inicjatywy wprowadzające w życie nowoczesne instrumenty rynku pracy.

Celem Fundacji jest także szerzenie wiedzy oraz podnoszenie kompetencji społeczeństwa w zakresie wiedzy o nowych technologiach, prawa autorskiego oraz praw pokrewnych, i szeroko pojętej wiedzy obywatelskiej.

Jako jeden z nadrzędnych celów swojego działania przyjmuje zasadę wspierania i inicjowania działań zmierzających do większego udziału przemysłów kultury oraz przemysłów kreatywnych opartych na kulturze jako kapitale, w życiu gospodarczym. Cel ten osiąga poprzez aktywne działania zmierzające ku integracji środowisk artystycznych oraz tworzenie sieci kultury łączącej w działaniach twórców kultury, operatorów kultury, instytucje kultury i sektor biznesu.